Hong Kong VPS Servers

Hong Kong VPS Server


Hong Kong VPS Server (Up to 4Core × 2.5 GHz)

Hong Kong VPS Server X
  • 1 Core, 1 GB RAM, 30 GB HDD, 1000 GB Bandwidth, KVM VPS Hong Kong VPS Server X
Hong Kong VPS Server Y
  • 2 Core, 2 GB RAM, 60 GB HDD, 1000 GB Bandwidth, KVM VPS Hong Kong VPS Server Y
Hong Kong VPS Server Z
  • 4 Core, 4 GB RAM, 120 GB HDD, 2000 GB Bandwidth, KVM VPS Hong Kong VPS Server Z